Zakres zadań realizowanych przez OPP w Łodzi - Zadania - Oddział Prewencji Policji w Łodzi

Zakres zadań realizowanych przez OPP w Łodzi

Zgodnie z §35 Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, do zakresu działania oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. udział w działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznym przestępcą;
 3. ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;
 4. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw;
 5. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zgromadzeń publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych;
 6. przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa;
 7. wspieranie jednostek Policji w działaniach patrolowych oraz patrolowo-interwencyjnych;
 8. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników oddziału lub pododdziału;
 9. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;
 10. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz obowiązujcych w tym zakresie standardów.                   

 

Powyższy zakres realizowany jest między innymi poprzez udział i organizację:

 • policjanci i radiowozy na placu apelowym
  policjanci i radiowozy na placu apelowym
 • policjanci na tle armatki wodnej
  policjanci na tle armatki wodnej
 • kompania w tylarierze
  kompania w tylarierze
 • policjanci wchodzący na stadion
  policjanci wchodzący na stadion
 • przewróceony pociąg na torach kolejowych
  przewróceony pociąg na torach kolejowych
 • zabezpieczenie przez policjantów wejścia do autobusu
  zabezpieczenie przez policjantów wejścia do autobusu
 • zabezpieczenie peronu kolejowego
  zabezpieczenie peronu kolejowego
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu
  udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu
 1. Służb patrolowych – policjanci w patrolach zmotoryzowanych zapewniają bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta Łodzi, jak również wspierają swoją obecnością funkcjonariuszy komend miejskich i powiatowych garnizonu łódzkiego. Realizacja zadań patrolowych w formie patroli pieszych sprzyja bezpośrednim kontaktom z Obywatelami oraz reagowaniu na wszelkie naruszenia przepisów prawa.
 2. Zabezpieczeń imprez sportowych, kulturalnych zarówno masowych, jak i nie masowych – policjanci Oddziału Prewencji Policji w Łodzi zaangażowani są w realizację zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przedsięwzięć o charakterze masowym. Dbają o ład i porządek publiczny w miejscach gromadzenia się większych ilości osób (uczestników), służąc im lub organizatorom imprez niezbędną pomocą w niezakłóconym przebiegu imprezy. Wraz z funkcjonariuszami jednostek terenowych Policji garnizonu łódzkiego zabezpieczają mecze piłki nożnej, piłki siatkowej, wyścigi żużla, koncerty muzyczne, imprezy studenckie. W związku z faktem, iż oddziały prewencji Policji stanowią odwód centralny Komendanta Głównego Policji, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, zakres realizowanych przez policjantów Oddziału Prewencji Policjiw Łodzi zadań może swoim zasięgiem obejmować teren całego kraju.
 3. Zabezpieczeń przemieszczania się uczestników imprez masowych przez teren województwa łódzkiego – geograficzne położenie województwa łódzkiego w centralnej Polsce powoduje, że na jego terenie zbiegaja się główne szlaki komunikacyjne. Powoduje to, że policjanci Oddziału zaangażowani są w szereg przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w związku z przemieszczaniem się zarówno uczestników imprez, jak i innych użytkowników dróg czy transportu zbiorowego. Podejmują działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami masowymi.
 4. Służb wymagających natychmiastowej interwencji Policji w przypadkach ochrony porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych – funkcjonariusze pełnią służbę w celu zapewnienia porządku prawnego na terenie występowania wyżej wymienionych sytuacji oraz pomagają fizycznie zwalczać skutki katastrof naturalnych i awarii technicznych;
 5. Zabezpieczeń wizyt przedstawicieli władz państwowych Polski i z zagranicy – funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Łodzi zabezpieczali między innymi wizyty: Prezydentów i Premierów RP, Prezydentów USA, Papieża Jana Pawła II, Papieża Benedykta XVI; przygotowujemy się także do zabezpieczenia wizyty Papieża Franciszka w ramach Światowych Dni Młodzieży, na terenie województwa małopolskiego;
 6. Zabezpieczeń rozpraw sądowych – podczas tego rodzaju służb policjanci Oddziału Prewencji Policji w Łodzi są wsparciem dla Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi. Służby realizowane są na terenie Sądu Okręgowego w Łodzi, jak również na salach rozpraw znajdujących się na terenie sądów rejonowych w Łodzi i mają na celu zagwarantowanie właściwego przebiegu rozprawy oraz bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 7. Wspólnych realizacji zadań z innymi pionami/rodzajami służb Policji – policjanci Oddziału wspierają wyspecjalizowane komórki: ruchu drogowego, pionu kryminalnego, do zwalczania przestępczości samochodowej, przestępczości narkotykowej oraz wyspecjalizowanych jednostek: Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Łodzi, Centralnego Biura Śledczego Policji.
 8. Udziału w szkoleniach w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego – policjanci Oddziału Prewencji Policji w Łodzi podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności podczas planowanych w każdym miesiącu dni szkoleniowych. W tym czasie doskonalą się w zakresie taktyki i technik interwencji, taktyki działania podczas zbiorowego naruszania porządku publicznego, pierwszej pomocy przedmedycznej, wyszkolenia strzeleckiego oraz zajęć ogólno zawodowych dotyczących zagadnień prawnych, pragmatyki służbowej, jak również wszelkich zmian w przepisach i procedurach policyjnych.