Informacje

"Zabezpieczenie przejazdów kibiców imprez sportowych" - konferencja w Uniejowie

W dniach 11 - 12 stycznia 2018 r. w Uniejowie odbyła się konferencja dotycząca „Problematyki zabezpieczeń przejazdów kibiców imprez sportowych” organizowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego.

W spotkaniu wzięło udział 56 uczestników – przedstawiciele Komend Wojewódzkich Policji z terenu całego kraju oraz Komendy Stołecznej Policji z pionu prewencji, komórek właściwych do spraw sztabowych oraz zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Wśród prelegentów znalazł się również Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi – mł. insp. Michał Ledzion, który w swoim wystąpieniu zrelacjonował na przykładzie garnizonu łódzkiego taktykę działań policyjnych podczas zabezpieczenia przejazdów uczestników imprez masowych oraz omówił zagrożenia z tym związane, a także kierunki możliwych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym zakresie. Z uwagi na fakt, iż przez województwo łódzkie przebiegają główne szlaki komunikacyjne, jego centralne położenie i infrastruktura drogowa generują dużą częstotliwość przejazdów kibiców drużyn piłkarskich w ramach Ekstraklasy i niższych lig.Ilość klubów oraz antagonizmy pomiędzy poszczególnymi grupami pseudokibiców wymuszająmodyfikowanie rozwiązań taktycznych głównie z uwagi na liczebność sił policyjnych oraz rozwój sytuacji operacyjnej.

Harmonogram konferencji zapewniał prezentację omawianej tematyki przez reprezentantów każdego z garnizonów oraz panel dyskusyjny umożliwiający weryfikację pozyskiwanych informacji oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji.

Głównym celem spotkania było przekazanie dobrych praktyk w zakresie policyjnego zabezpieczenia przemieszczających się po terenie kraju zorganizowanych grup uczestników imprez sportowych, w szczególności kibiców drużyn piłkarskich.

Istotne znaczenie ma również pozyskiwanie informacji o potencjalnych zagrożeniach związanych z przejazdami uczestników imprez masowych i sposoby weryfikacji wiarygodności tych danych, a co za tym idzie – współpraca wszystkich służb we wskazanych płaszczyznach.